PRO-GE Sindikat (puni naziv na nemačkom: PROduktionsGEwerkschaft) je jedan od sedam sindikata u Austriji.

Šta je sindikat?

Sindikat je dobrovoljno udruženje zaposlenih. On zastupa interese zaposlenih u odnosu prema poslodavcima, kao na primer u sklopu pregovaranja kolektivnog ugovora sa Vladinim predstavnicima. Svi sindikati u Austriji ujedinjeni su u jednoj sindikalnoj centrali tzv. Austrijskom savezu sindikata (naziv na nemačkom: Österreichischer Gewerkschaftsbund - ÖGB).

Osim toga, u Austriji postoji i zakonom zagarantovano interesno udruženje za sve zaposlene a to je Komora radnika (na nemačkom: Arbeiterkammer - AK). Samim stupanjem u radni odnos kod nekog austrijskog preduzeća postaje se članom Komore radnika. Članom sindikata može se postati dobrovoljno. Takođe, i sva preduzeća u Austriji imaju svoje zakonom zagarantovano interesno udruženje poslodavaca tzv. Austrijsku privrednu komoru (na nemačkom: Wirtschaftskammer Österreich - WKO) a preduzeća u poljoprivrednom sektoru udružena su u Poljoprivrednoj komori (na nemačkom: Landwirtschaftskammer - LK).

Čime se bavi sindikat?

Osnovni zadatak sindikata je kolektivno pregovaranje. Kolektivni ugovor je sporazum koji određuje uslove rada za zaposlene u jednoj grani privrede ili delatnosti. On se pregovara svake godine nanovo. Svakim pregovaranjem sindikat se zalaže za uvećanje zarada i razna poboljšanja za zaposlene. U borbi za ostvarenjem svojih zahteva sindikat može pozvati i na štrajk. Svim učesnicima u štrajku sindikat za vreme prekida rada isplaćuje štrajkačke naknade za izgubljene zarade. Članovi sindikata dodatno mogu da koriste besplatne pravne usluge i da dobiju podršku za rešavanje radnih sporova pred sudom.

Koji kolektivni ugovor važi za mene?

Koji se kolektivni ugovor primenjuje ​​na radni odnos najpre zavisi o tome koje odobrenje za obavljanje privrednih delatnosti ima preduzeće. Ako ne znate pod koji kolektivni ugovor potpadate, obratite se najbližnjoj sindikalnoj podružnici ili savetu zaposlenih u vašem preduzeću. Sve kolektivne ugovore koje pregovara Sindikat zaposlenih u proizvodnji možete pronaći na internet stranici www.proge.at/kollektivvertrag. Zbirku svih austrijskih kolektivnih ugovora možete videti na internet stranici www.kollektivvertrag.at.

Dodatne informacije i objašnjenje značenja pojmova vezane uz teme rada, radnog prava i sindikate možete dobiti i na internet stranici https://www.arbeit-recht-einfach.at/ (na nemačkom jeziku).

Ova internet stranica realizovana je uz finansijsku pomoć digifonds-a Komore radnika u Beču.